I рівень. 1.Принцип управління освітою, що передбачає враховувати положення педагогіки та інших наук про виховання та розвиток людини –

1.Принцип управління освітою, що передбачає враховувати положення педагогіки та інших наук про виховання та розвиток людини – . . . . . . . .

2.Принцип управління загальноосвітньою школою, що передбачає створювати в дитячому та педагогічному колективах стосунки на основі взаємоповаги, довіри – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.Галузь педагогічної науки, що має своєю метою дослідити зміст та методи управління шкільною справою, розкрити особливості системи керівництва школою, організації її роботи – . . . . . . . . . . . . . .

4.Принцип управління, що передбачає розвиток колегіальності в роботі, підзвітність керівництва трудовому колективові – . . . . . . . . . . . . . . . .

5.Принцип управління освітою, що передбачає досягнути високої ефективності в педагогічній діяльності за умови розумної і доцільної затрати зусиль – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.Принцип управління, який передбачає ґрунтовну і коректну перевірку виконання педагогічної роботи, відхиляє упереджені або помилкові судження – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.Цілеспрямований вплив на педагогічний, учнівський колективи для збереження і розвитку їх якісних характеристик – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.Педагог-новатор, який пропонує будувати урок на основі «яскравої конструктивної деталі»:

1.В. Онищук. 2.Ш. Амонашвілі.

3.І. Волков. 4.Є. Ільїн.

5.П. Ерднієв. 6.Л. Занков.

9.Вид контролю, який передбачає вивчення якої-небудь однієї сторони навчального процесу – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.Вид контролю, при якому підлягає вивченню і перевірці робота всього педагогічного колективу з розв’язання основних завдань навчання і виховання учнів:

1.Комплексний. 2.Фронтальний.

3.Вибірковий. 4.Тематичний.

5.Попередній. 6.Підсумковий.

11.Вид контролю, що передбачає всебічний аналіз роботи школи:

1.Вибірковий. 2.Фронтальний.

3.Комплексний. 4.Тематичний.

5.Попередній. 6.Підсумковий.

12.Сучасний педагог-дослідник, прихильник педагогіки співробітництва:

1.В. Онищук. 2.І. Волков.

3.Є. Ільїн. 4.Ш. Амонашвілі.

5.П. Ерднієв. 6.Л. Занков.

13.Автор теорії укрупнення дидактичних одиниць підручника:

1.В. Онищук. 2.І. Волков.

3.Є. Ільїн. 4.Ш. Амонашвілі.

5.П. Ерднієв. 6.Л. Занков.

14.Відомий учений-педагог, праці якого висвітлюють проблему розвиваючого навчання:

1.В. Онищук. 2.П. Ерднієв.

3.Л. Занков. 4.І. Волков.

5.Є. Ільїн. 6.Ш. Амонашвілі.

15.Вихідне положення, якого дотримуються в управлінні системою освіти – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.Види інспектування навчально-виховних закладів:1.Фронтальне. 2.Вибіркове.

3.Комплексне. 4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.До складу ради школи входять:

1.Педагоги. 2.Учні.

3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.Види внутрішкільного контролю:

1.Фронтальний. 2.Тематичний.

3.Персональний. 4.Оглядовий.

5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.Методи внутрішкільного контролю:

1.Перевірка документації. 2.Опитування (усне і письмове).

3.Тестування. 4.Ретроспективний розбір.

5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.Які колективні форми методичної роботи найбільш поширені?

1.Консультації, шкільні конференції, виставки.

2.Міжрайонні методичні об’єднання, стажування, екскурсії.

3.Шкільні, міжшкільні, районні методоб’єднання.

4.Індивідуальна самоосвітня робота, участь у різнорівневих методичних об’єднаннях, семінарах, конференціях, педагогічних читаннях.

5.Наставництво, самоосвіта, консультації, творчі звіти учителів.

21.Критерії відбору передового педагогічного досвіду:

1.Новизна.

2.Висока результативність і ефективність.

3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.Відповідність сучасним досягненням педагогіки і методики.

5.Стабільність.

6.Оптимальність досвіду в цілісному педагогічному процесі.

22.Спосіб впливу на учасників управлінського процесу – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.Загальноприйнята класифікація методів управління:

1.Організаційні. 2.Педагогічні.

3.Економічні. 4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.До організаційних методів управління належать:

1.Інструктаж. 2.Нормування.

3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.Регламентування.

25.До педагогічних методів управління належать:

1.Науково-практичні конференції педагогічних працівників.

2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.Семінари. 4.Диспути.

5.Педагогічні читання.

26.До соціально-психологічних методів управління відносять:

1.Методи формування суспільної свідомості.2.Методи морального стимулювання.

3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.Методи впливу на основі використання традицій педагогічного колективу, створення нормального психологічного клімату в колективу.

27.До економічних методів управління відносять:

1.Метод матеріального стимулювання.

2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.Метод бюджетного управління.

28.Виділяють такі загальні функції управління:

1.Планування. 2.Організація.

3.Координування. 4.Контроль.

5.Регулювання. 6.Облік.

7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.Функція управління, що передбачає визначення завдань, над розв’язанням яких працюватиме педагогічний колектив загальноосвітнього навчально-виховного закладу:

1.Координування. 2.Аналіз.

3.Планування. 4.Контроль.

5.Організація. 6.Облік.

7.Регулювання.

30.Функція управління, що передбачає узгодження дій педагогів, встановлення гармонії між частинами шкільної системи:

1.Планування. 2.Організація.

3.Облік. 4.Координування.

5.Контроль. 6.Регулювання.

7.Аналіз.

31.Функція управління, що передбачає встановлення дати проведення запланованих заходів, призначення організаторів або відповідальних за їх проведення:

1.Планування. 2.Організація.

3.Облік. 4.Координування.

5.Контроль. 6.Регулювання.

7.Аналіз.

32.Функція управління, яка передбачає розробку рекомендацій щодо вдосконалення процесу управління загальноосвітнім навчально-виховним закладом:

1.Планування. 2.Організація.

3.Облік. 4.Координування.

5.Контроль. 6.Регулювання.

7.Аналіз.

33.Функція управління, яка дає можливість оцінити ефективність проведених заходів, забезпечує кількісну і якісну оцінку результатів навчально-виховного процесу:

1.Контроль. 2.Аналіз.

3.Облік. 4.Координування.

5.Планування. 6.Організація.

7.Регулювання.

34.Функція управління, що сприяє усуненню диспропорцій, які можуть виникнути в процесі роботи:

1.Контроль. 2.Планування.

3.Облік. 4.Аналіз.

5.Регулювання. 6.Організація.

7.Координування.

35.Функція управління, що сприяє встановленню відповідності управлінського процесу певним нормам, інструкціям, виявленню причин недоліків; забезпечує зворотній зв’язок:

1.Планування. 2.Організація.

3.Координація. 4.Регулювання.

5.Аналіз. 6.Облік.

7.Контроль.

36.Виділяють дві групи форм методичної роботи: індивідуальні та . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.До індивідуальних форм методичної роботи відносять:

1.Самоосвіту. 2.Стажування.

3.Індивідуальні консультації. 4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38.Внутрішньошкільний контроль, що передбачає ознайомлення за короткий період зі станом справ у навчально-виховному закладі, виявлення нового, передового в практиці роботи вчителів, а також тих труднощів, які трапляються окремим педагогам:

1.Фронтальний. 2.Тематичний.

3.Персональний. 4.Оглядовий.

5.Класно-узагальнювальний. 6.Попередній.

39.Внутрішньошкільний контроль, що спрямований на попередження можливих помилок учителя в підготовці та проведенні уроку, виховного заходу, вивченні окремих тем, розділів навчальної програми:

1.Фронтальний. 2.Тематичний.

3.Попередній. 4.Персональний.

5.Оглядовий. 6.Класно-узагальнювальний.


9573036184985777.html
9573077057195037.html

9573036184985777.html
9573077057195037.html
    PR.RU™