Завдання 2. Фінансово-математичні основи оцінки доцільності інвестицій

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів

з навчальної дисципліни

Інвестиційний менеджмент

спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

ОКР «Спеціаліст» та спеціальності 8.03060104 «Менеджмент

зовнішньоекономічної діяльності» ОКР «Магістр»

кваліфікація менеджер (управитель) із ЗЕД

Житомир − 2013 рік


МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота є невід'ємною складовою вивчення навчальної дисципліни. Вона здійснюється за такими напрямками:

• підготовка теоретичних питань до практичних занять;

• виконання практичних завдань;

• конспектування першоджерел;

• підготовка рефератів;

• виконання індивідуальних завдань;

• підготовка до підсумкових модульних робіт;

• підготовка до заліку.

Підготовка теоретичних питань до семінарських занять передбачає опрацювання теми за питаннями семінарського/лабораторного заняття. Ці питання могли як розглядати під час лекції, так і повністю виноситься на самостійне опрацювання.

Алгоритм підготовки та виконання самостійного завдання

1. Визначте питання для підготовки (мають бути розглянуті усі питання, вказані у плані практичного заняття).

2. Візьміть у бібліотеці університету (читальному залі або на кафедрі) джерела, зазначені у; списку основної літератури. При підборі літератури Ви можете користуватися бібліотечними каталогами (алфавітним, предметним, або систематичним).

3. Визначте розділи (теми або параграфи), у яких розкрито питання семінарського заняття.

4. Прочитайте ці розділи.

5. Складіть план, (простий або складний) відповіді на кожне питання.

6. Визначте основні поняття, які Ви повинні засвоїти.

7. Проаналізуйте, як опрацьований матеріал пов'язаний з іншими питаннями теми.

8. Для кращого засвоєння та запам'ятовування матеріалу складіть короткий конспект, схеми, таблиці або графіки по прочитаному матеріалу.

9. Визначте проблеми в опрацьованому матеріалі, які Ви недостатньо зрозуміли. З цими питаннями Ви можете звернутися на консультації до викладача.

10.Перевірте, як Ви засвоїли опрацьоване питання. Ви можете це зробити, відповівши на тестові питання до теми або розв'язавши практичні завдання.

Виконання практичних завдань занять передбачає розв'язання запропонованих задач або проведення самостійних досліджень, передбачених робочою програмою з дисципліни.Алгоритм підготовки та написання звіту

1. Ознайомитися з планом заняття.

2. Перегляньте теоретичний матеріал, необхідний для виконання заняття.

3. Детально ознайомтесь з інструкцією до заняття.

4. Якщо Ви виконували подібні завдання, перегляньте їх.

5. Виконуйте завдання, дотримуючись інструкції.

6. Результати заняття представте у формі звіту.

7. Здайте звіт викладачу у зазначений термін.

Конспектування першоджерел передбачає поглиблений розгляд окремих питань теми. Для конспектування можуть пропонуватися статті з фахових журналів, розділи монографій або підручників.

Алгоритм опрацювання першоджерел за темою дослідження

1. Прочитайте запропоноване першоджерело.

2. Правильно оформіть бібліографію першоджерела (автор, назва, вихідні дані).

3. Складіть план (простий або складний).

4. Для кожного пункту плану виділіть основні положення проблеми, яка висвітлюється у першоджерелі.

5. Представте прочитаний текст у вигляді тез або анотацій, використовуючи, при потребі, схеми, таблиці, графіки, тощо.

6. Для самоперевірки перекажіть статтю, використовуючи власний конспект. Підготовка рефератів передбачає глибокий та детальний аналіз проблеми, винесеної у темі реферату.

Алгоритм підготовки та написання реферату

1. Ознайомитися з вимогами до реферату.

2. Оберіть тему реферату.

3. Підберіть літературу, у якій розкривається тема, реферату. При підборі літератури Ви можете користуватися бібліотечними каталогами (алфавітами, предметними або систематичними).

4. Складіть план реферату.

5. Опрацюйте літературні джерела, користуючись порадами доконспектування першоджерел.

6. Систематизуйте опрацьований матеріал відповідно до плану реферату.

7. Дайте власний критичний аналіз та оцінку висвітленої проблеми.8. Оформіть реферат відповідно до вимог.

9. Здайте реферат викладачу у зазначений термін.

Виконання індивідуальних завдань має на меті вироблення умінь, необхідних для вирішення професійних завдань.

Алгоритм виконання індивідуальних завдань

1. Ознайомтесь з вимогами до індивідуального завдання.

2. Ознайомтесь зі змістом індивідуального завдання.

3. Визначте, чи доводилося Вам виконувати подібні завдання.

4. Проаналізуйте теоретичний; матеріал, необхідний для виконання індивідуального завдання.

5. Визначте питання, на які Ви не можете дати відповіді самостійно, та зверніться з ними на консультації до викладача.

6. Конкретизуйте завдання, які Ви маєте вирішити в ході виконання індивідуального завдання.

7. Складіть розгорнутий план виконання завдання.

8. Підберіть методи виконання завдання.

9. Виконайте індивідуальне завдання відповідно до плану.

10. Проаналізуйте, чи всі поставлені завдання Ви виконали.

11. Внесіть, при потребі, корективи до виконання завдання.

12. Оформіть завдання відповідно до вимог.

13. Здайте завдання викладачу у зазначений термін.

Підготовка до підсумкових модульних робіт (ПМР), заліку, іспиту має на меті узагальнення та систематизацію знань з окремого модуля або дисципліни в цілому.

Алгоритм підготовки до підсумкового контролю

1. Ознайомтесь з переліком питань та завдань до ПМР, заліку, іспиту.

2. Підберіть підручники, інструктивно-методичні матеріали або іншу довідкову літературу, необхідну для підготовки (її перелік Ви можете знайти в інструктивно- методичних матеріалах до модуля або курсу).

3. Перегляньте зміст кожного питання, користуючись власними конспектами або підручниками.

4. Визначте рівень знань з кожного питання.

5. Визначте питання, які потребують ретельнішої підготовки (опрацювання додаткової літератури, складання теоретичних питань до семінарських завдань та виконання, практичних завдань до лабораторних занять.

6. Для самоперевірки перекажіть теоретичне питання або вирішіть практичне завдання.

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. Аналітичні основи оцінки інвестиційної привабливості країни (району, галузі)

1. Використовуючи доступну статистичну інформацію, прове­діть оцінювання інвестиційної привабливості галузей економіки України та порівняйте результати розрахунків з обсягами інвести­цій в основний капітал, з фактичними обсягами прямих іноземних інвестицій за попередні роки (оцініть кореляцію Ваших оцінок з обсягами інвестування).

2. Використовуючи доступну статистичну інформацію, оці­ніть інвестиційну привабливість областей України (районів Жи­томирської області). Порівняйте отримані результати з обсягами інвестицій в основний капітал підприємства даних регіонів та з обсягами прямих іноземних інвестицій. Дослідіть причини високого та низького інве­стиційного рейтингів регіонів.

3. Проведіть порівняльну характеристику методів оцінюван­ня ефективності та відбору інвестиційних проектів, що реалізуються з державною підтримкою. Результати аналізу представте у вигляді порівняльних таблиць.

4. Дослідіть, які класифікаційні ознаки або класифікаційні групи інвестиційних проектів у межах ознак виділяють вчені. Підготуйте доповідь про цілі створення альтернативних класифікацій інвести­ційних проектів.

5. Дослідіть наукові підходи до визначення життєвого циклу ін­вестиційного проекту і класифікації його етапів. Підготуйте допо­відь про цілі формування таких класифікацій та їх практичну зна­чимість для суб'єктів прийняття рішень.

6. Дайте оцінку ефективності державного регулювання інвести­ційної діяльності в Україні.

7. Детально дослідіть систему регулювання інвестиційної діяль­ності в одній із країн світу, виявіть її переваги і недоліки у порів­нянні з українською.

8. Дослідіть методи оцінювання суспільної ефективності проек­ту та випадки, коли його проведення є обов'язковим.

9. Чому в умовах ринкової економіки для оцінювання ефектив­ності інвестицій не застосовують норматив ефективності капіталов­кладень та метод розрахунку приведених витрат? За яких умов ме­тод розрахунку приведених витрат можна застосовувати для оціню­вання економічної ефективності капіталовкладень?

10. 0бґрунтуйте, які методи прогнозування параметрів оціню­вання економічної ефективності інвестиційного проекту доцільно застосовувати в залежності від динамічності зовнішнього оточення (агресивності).

11. Розкрийте різні підходи до трактування економічної сутності норми дисконту і методів її прогнозування. Застосовуючи абстракт­ні моделі (схеми, алгоритми тощо), наведіть порівняльну характе­ристику таких підходів.

Завдання 2. Фінансово-математичні основи оцінки доцільності інвестицій

1. Визначити скільки отримає інвестор за 3 роки, якщо він вкладе 120 тис. грн під 12% річних. Проценти нараховуються раз на рік за умовами складного нарахування. Порівняти результати з простим нарахуванням відсотків[1].

2. Яка майбутня вартість 700 у.о., вкладених під 10% річних на 5 років з нарахуванням відсотків один раз на квартал[2]?

3. Що ви оберете: 450 у.о. готівкою сьогодні чи 1200 у.о. щороку протягом чотирьох років. Припустимо, що річна ставка відсотків 15%[3].

4. Шість платежів по 200 у.о. кожен потрібно вносити за схемою пренумерандо, враховуючи, що річна ставка відсотків 15% за період між платежами. Скільки грошових одиниць буде в кінці останнього періоду? Як зміниться фінансовий результат при застосуванні схеми постнумерандо[4]?

5. Фінансовий менеджер пропонує Вам інвестувати в підприємство 85 тис. грн, обіцяючи повернути 88 тис. грн через два роки. У Вас є також інші альтернативи. За яких умов запропонований Вам варіант інвестування буде привабливим[5]?

6. Сьогодні на Вашому рахунку 6 120 тис. грн, на які банк нараховує 16% річних раз на рік за умовами складного нарахування. Яку суму можна знімати щорічно з рахунку, щоб їх вистачило на 15 років за інших рівних умов[6]?

7. Скільки років потрібно вкладати по 100 грн на рахунок у банку, щоб стати мільйонером[7]? Річна ставка відсотків зі складним нарахуванням становить 17%.

8. Кредит у сумі 1000 грн виданий 2 березня до 11 грудня під 30% річних, рік високосний. Визначити розмір заборгованості таких умов розрахунку: 360/360; 365/365; 365/360[8].

9. Первинна сума вкладу становить 200 тис. грн. Визначити суму вкладу через 5 років для випадку, коли відсотки нараховуються безперервно[9].

10. Визначити, під яку ставку процентів вигідніше розмістити капітал у сумі 10 млн. грн у.о. на три роки під 40% річних простого нарахування чи 35% річних щоквартального складного нарахування[10].

11. Визначити таку ставку відсотків за складним нарахуванням, яка б забезпечила отримання такого ж результату як і при 30% річного простого нарахування.

12. Капітал отриманий в кредит, вкладений під ставку 22% р.а. складного нарахування. Для розрахунку з кредиторами необхідно сплатити 30 млн. грн через 2 роки або 36 млн. грн через 3 роки. Який варіант розрахунку з боргами кращий[11]?


9565928342223350.html
9565998873231495.html

9565928342223350.html
9565998873231495.html
    PR.RU™